Vragen PvdA Dongeradeel aan de NAM

GEMEENTERAADSVERGADERING, 27 SEPTEMBER 2018                               Morra, 10 september 2018

  PvdA  vragen aan de NAM  

De gasvelden die buiten Groningen vallen worden aangemerkt als zijnde “kleine gasvelden”, zo ook het gasveld Ternaard. In 1991 boorde de NAM vanaf een locatie het gasveld Ternaard aan. Geschatte hoeveelheid was toen onvoldoende om winning te overwegen. Recente herevaluatie leidde tot de overtuiging dat het veld zich in noordelijke richting uitstrekt het  Ameland-Oost, waarbij er nu sprake is van een schatting van 25 miljard kubieke meter. Inzet winning NAM is  in eerste instantie 4 miljard kubieke meter . Het veld ligt dus grotendeels onder de Waddenzee.

Vraag 1: Is het bij de  NAM bekend  er bij een huidige analyse sprake is van geschatte waarden  van Ameland-Oost die resulteren in  een gasvolume van 72 miljard kubieke meter voor het hele Ternaard veld?                                               

Vraag 2: Nu de NAM in eerste instantie inzet op de winning van  4 miljard kubieke meter, richt het zich op de winning van al het gevonden en nog te vinden gas. Eenmaal ingezet, zal de snelheid van winning slechts worden beperkt door afspraken die de NAM zelf met de overheid maakt. Omdat  het vooraf niet duidelijk is of de  breuken  die blok -3 begrenzen lek zijn, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de winning van de 4 miljard kubieke meter uit blok 3, ook drukdaling en compactie in omliggende gas- en/of watervoerende blokken zal veroorzaken.                     Is dit een juiste constatering? 

Vraag 3: Hoe groot is de kans op aardbevingen nu er van een gasvolume van 72 miljard kubieke meter voor het gehele gasveld Ternaard wordt gesproken? 

Vraag 4. Nederlandse grote industrieën mogen geen aardgas meer gebruiken.  Als dit gas onder Ternaard voor hen bestemd is hoe denkt u het dan te verkopen? M.a.w. wat voor soort gas zit onder de Waddenzee en welke afnemer kan dit gebruiken? 

Vraag 5: Zowel Shell als Exxon willen investeren in waterstof. Is het niet veel slimmer om gas te laten zitten? Zo nee, waarom niet? 

 Vraag 6: Gezien het bovenstaande vragen wij ons af of de  NAM modellering van de bodemdaling rondom  het Ternaard gasveld eigenlijk wel deugt.  Is het mogelijk dat er een maximum aan de boring wordt gesteld en/of een afspraak over het aantal cm gemiddelde bodemdaling op meerdere referentiepunten? 

Vraag 7: U gaat boren onder een werelderfgoed, maar als belanghebbende bij deze boringen kijkt u niet veel verder dan onze gemeentegrens. Hoe verklaart u dit beperkte blikveld. Het waddengebied is niet voor niets beroemd als Nederlands mooiste natuurgebied en UNESCO werelderfgoed? 

Vraag 8: Eigenlijk mag er niet geboord worden in de Waddenzee. Door nu net buiten het wettelijke randje van de Waddenzee te gaan boren zoekt u de mazen van de wet op. Past dat eigenlijk nog wel in deze tijd? En is het zoeken naar “randje van wat nog net mag volgens de wet”ook datgene wat u straks gaat doen als de voorbereidingen verder gaan en er echt geboord gaat worden? 

Vraag 9: Hoeveel wordt er nu extra gewonnen in Moddergat, dus onder de Waddenzee, omdat de gaswinning van het Groningerveld minder wordt?

Vraag 10: Welke instantie gaat onafhankelijk de ecologische en economische impact monitoren?  Uiteindelijk wordt er nu ook al op diverse plekken in onze gemeente gas gewonnen. 

Vraag 11: Hoe zorgt de NAM ervoor dat meten, monitoren, investeren en compenseren onafhankelijk is van “de politiek”?

Vraag 12: Bij welke onafhankelijke partij kunnen onze inwoners nu al terecht om te verwachte (of al ontstane) schade aan hun bezittingen te melden? 

Vraag 13: In TERNAARD STATUS & PLANNING  wordt er van uitgegaan dat het MER eindconcept, juni 2018 gereed is. Klopt dit?

Vraag 14: In TERNAARD STATUS & PLANNIG wordt ook over  verdere vormgeving omgevingsproces juli 2018 gesproken. Klopt dit? 

Cootje Klinkenberg, fractievoorzitter PvdA Dongeradeel.