Standpunten

Zoeken

@ Alle PvdA standpunten Noardeast Fryslân

De kern standpunten op een rij.

Lees verder

**Zekerheden

Zekerheid is wat we allemaal willen hebben. En ondanks dat telkens weer wordt gezegd dat we het fantastisch hebben in ons land is dat voor heel veel mensen geen zekerheid. Wie is er helemaal zeker van zijn of haar baan, huis, toekomst? Allemaal zaken waarvan men tegenwoordig verwacht dat je dat zelf allemaal regelt. En als dat dan ondanks

Lees verder

*Zeker van duurzaam

Zeker van duurzaam Heel Nederland moet van het gas af. Aldus de uitspraak van onze minister van Economische Zaken. Maar hoe vertelt hij er niet bij. En het eigenlijke waarom ook niet. Officieel moet dat omdat we niet zo heel veel langer kunnen drijven op de gasbel in Groningen. Maar we weten allemaal dat gas, olie en steenkool

Lees verder

*Zeker van onderdak

Zeker van onderdak Een dak boven je hoofd is voor iedereen een eerste levensbehoefte. Toch zijn er nog heel veel woningzoekenden in onze gemeente. Niet omdat er te weinig huizen zijn. Wel omdat er te weinig geschikte huizen zijn. Veel grote woningen voor gezinnen, terwijl er meer vraag is naar woningen voor alleenstaanden. Jong en oud. De gemeente

Lees verder

*Zeker van onderwijs

Zeker van onderwijs De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van scholen. Wij vinden dat daarbij altijd moet worden gekeken naar wat een dorp of groep dorpen nodig heeft. Wat ons betreft zou een school minimaal 80 leerlingen moeten hebben. De toekomst van onze jeugd staat of valt met goedonderwijs. Maar als inwoners van een dorp

Lees verder

*Zeker van veilig

Zeker van veilig Veiligheid heeft heel veel kanten. Wat fysieke veiligheid, het uitblijven van criminaliteit, betreft zit Noardeast-Fryslân aan de goede kant. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat men zich ook veilig voelt. Het spreekwoord “Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest” gaat ook hier weer op. “Oké, het gaat nu misschien allemaal

Lees verder

*Zeker van verbinding

Zeker van verbinding Wij willen dat onze inwoners zich bij elkaar betrokken voelen, dat er sprake is van onderlinge verbondenheid. Dat kan door zorg voor elkaar te dragen, elkaar bij te staan op moeilijke momenten. Maar wat ons betreft is die verbinding ook heel goed te bereiken door met elkaar te sporten of van cultuur te genieten. Wij

Lees verder

*Zeker van werk en inkomen

Zeker van werk en inkomen Wij zijn er van overtuigd dat werk en daarmee inkomen voor iedereen de beste kansen biedt om mee te kunnen doen. Wij willen dus dat de gemeente meer doet om mensen te helpen aan de slag te gaan. Want meedoen en mensen ontmoeten is erbij horen. Maar als betaald werk er om

Lees verder

*Zeker van zorg

Zeker van zorg Veel zorg wordt door de gemeente georganiseerd. De jeugdzorg en de zorg in het kader van de WMO. Maar voor onze inwoners zou het niet moeten uitmaken of de gemeente, de zorgverzekeraar of de landelijke overheid betaalt. Men krijgt de juiste zorg. De betrokken partijen,gemeente – zorgverzekeraar – landelijke overheid, regelen de bekostiging. De

Lees verder

# Wissichheid

Wissichheid Wissichheid is wat wy allegearre hawwe wolle. En ek al wurdt hieltiten sein dat wy it fantastysk hawwe yn ús lân, foar hiel wat minsken is dat gjin wissichheid. . Wa is der alhielendal wis fan syn of har baan, wenning, takomst ? Allegearre saken dêr’t men tsjintwurdich fan ferwachtet dat jo it sels

Lees verder

## Wis fan duorsumens

Wis fan duorsumens Hiel Nederlân moat fan it gas ôf. Sa seit ús minister fan Ekonomyske Saken. Mar hoe’t dat moat seit er der net by. En eigentlik seit er ek net wêrom wy dêr ôf moatte. Offisjeel om’t wy net sa folle langer driuwe kinnen op de gasbel fan Grins. Mar wy witte allegearre

Lees verder

## Wis fan feiligens

Wis fan feiligens Feiligens hat in protte kanten. Wat fysike feiligens – it weibliuwen fan kriminaliteit – oanbelanget, sit Noardeast-Fryslân aan de goede kant. Mar dat hoecht noch net te betsjutten dat alle ynwenners har hjir ek feilich fiele. Sa kin men soms hearre: “Okee, it giet no miskien wol goed, mar ik fernim der

Lees verder

## Wis fan ferbining

Wis fan ferbining Wy wolle dat ús ynwenners harren by elkoar belutsen fiele, dat der sprake is fan ûnderlinge ferbûnens. Dat kin foar elkoar te wêzen, elkoar by te stean yn tiden dat jo it muoilik hawwe.  Mar wy tinke dat dy ferbining ek hiel goed te berikken is troch mei elkoar te sporten of

Lees verder

## Wis fan in ûnderkommen

Wis fan in ûnderkommen In dak boppe jo holle is foar elkenien as earste nedich. Dochs binne der noch hiel wat minsken yn ús gemeente dy’t noch altyd sykje nei in wenning.  Net om’t der te min wenningen binne, mar wol om’t der te min geskikte wenningen binne. In protte grutte wenningen foar húshâldingen, wylst

Lees verder

## Wis fan soarch

Wis fan soarch In soad soarch wurdt troch de gemeente organisearre. De jeugdsoarch en de soarch yn it ramt fan de WMO. Mar foar ús ynwenners soe it net hoege út te meitsjen oft de gemeente, de soarchfersekerder of de lanlike oerheid betellet. Elk kriget de soarch dy’t nedich is. De belutsen partijen, gemeente –

Lees verder

## Wis fan ûnderwiis

Wis fan ûnderwiis De gemeente is ferantwurdlik foar de bou fan skoallen. Wy fine dat dêrby altiten sjoen wurde moat nei wat in doarp of groep nedich hat. Wy fine dat in skoalle op syn minst 80 learlingen hawwe moatte soe. De takomst fan ús jongerein stiet of falt mei goed ûnderwiis. Mar as ynwenners

Lees verder

## Wis fan wurk en ynkommen

Wis fan wurk en ynkommen Wy binne der fan oertsjûge dat wurk en dêrmei ynkommen foar elkenien de bêste kânsen biedt om meidwaan te kinnen.  Wy wolle dus dat de gemeente der mear oan docht om minsken te helpen oan de slach te kommen. Want meidwaan en minsken moetsje is derby hearre. Mar as betelle

Lees verder

1. Gaswinning

IV-1. Gaswinning In het kader van de duurzaamheid is al duidelijk gesteld dat wij vinden dat er gewerkt moet worden aan het gasloos maken van onze maatschappij. Maar de discussie over gaswinning in de kleinere velden wordt zeker bij ons ook al uitgebreid gevoerd. In het hele gebied van onze gemeente vinden we dat soort

Lees verder

2. Sionsberg

IV-2. SiONSberg Het faillissement destijds van Pasana en daaraan gekoppeld de Sionsberg heeft veel los gemaakt in onze regio. De huidige voorziening moet wat de PvdA betreft zeker blijven bestaan. Er is behoefte aan kleinschalige zorg dichtbij. Voor grotere, goed in te plannen, zaken zijn de meer gespecialiseerde ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten en Groningen uitstekend

Lees verder

3. Regiodeal

IV-3. Regiodeal In september 2019 wordt er een overeenkomst gesloten tussen 2 ministeries, de 6 gemeenten in Noordoost-Fryslan en de provincie Fryslan om de komende jaren vele miljoenen in onze regio te investeren. Met als doel de economie in onze regio te versterken. Van de gemeenten wordt ook een bijdrage verwacht. De PvdA is van

Lees verder

4. Holwerd aan Zee

IV-4. Holwerd aan Zee Een tweede project om onze regio op de kaart te zetten en de economie te doen groeien is het project Holwerd aan Zee. Wij vinden dit een project dat ondersteuning verdient. Wat de PvdA betreft heeft de regiodeal een nog grotere impact en zal deze eerst goed moeten worden uitgewerkt. Uitvloeisel

Lees verder

5. Recreatie en Toerisme

IV-5. Recreatie en toerisme Met Holwerd aan Zee en de Regiodeal wordt gemikt op een grote groei van het aantal banen en versterking van de economie. Daarnaast vormt de hele sector van recreatie en toerisme een duidelijke groeimarkt voor onze nieuwe gemeente. Met Nationaal Park Lauwersmeer, de ligging aan de Waddenzee aan de noordkant en

Lees verder

6. Welzijnswerk

IV-6. Welzijnswerk In de voorgaande stukken is meermalen gesproken over de jeugd en over de ouderen in onze regio. Maar daar hebben we het vooral gehad over de mensen die op wat voor manier dan ook zijn aangewezen op door de gemeente geleverde zorg. Er is een vele malen grotere groep ouderen en jongeren die

Lees verder

7. Afstemming van beleid

IV-7. Afstemming van beleid van de 3 oude gemeenten In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn verschillende organisaties op het gebied van welzijn, muziekonderwijs en dergelijke actief. Vaak al jaren. En hebben een netwerk opgebouwd. Een netwerk dat we nodig hebben om onze wensen op het gebied van welzijnswerk bijvoorbeeld te kunnen uitwerken. Toch zal in

Lees verder