Sociaal zeker

I Sociaal zeker

I-1. Wij willen dat geen van onze inwoners hoeft te vrezen dat men door geldgebrek alleen komt te staan. Dat er geen zorg meer wordt geboden. Dat men steeds dieper in de schulden wegzakt. Dat er steeds grotere eenzaamheid dreigt.

I-2. Om deze problemen te voorkomen is wat ons betreft de eerste zorg ervoor te zorgen dat ieder die kan en wil werken ook aan het werk kan. De PvdA wil dat onze inwoners actief worden benaderd om bij de zoektocht naar passend werk te helpen. 

I-3. Lang niet iedereen is in staat een baan van 9 tot 5, 40 uur per week te accepteren of vol te houden. Bij de zoektocht naar werk moet hier dus rekening mee worden gehouden. Soms zal de conclusie zijn dat betaald werk eerst niet mogelijk is. Dan zullen de inwoner en de begeleider vanuit de gemeente eerst moeten bepalen wat de mogelijkheden dan zijn. 

I-4. Indien nodig en mogelijk zullen eerst de belemmeringen weggenomen moeten worden. Als belemmeringen niet weg genomen kunnen worden dan wordt er vanuit die situatie gezocht naar mogelijkheden om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dat kan door een beschutte werkplek te bieden bij het leer/werk bedrijf NEF. Of in bij de gemeente beschikbare aangepaste banen.

I-5. Voor ons staat voorop dat niemand erbij gebaat is thuis te zitten zonder enige vorm van contact. Deelname aan activiteiten in eigen dorp of wijk brengt mensen in contact met elkaar en voorkomt eenzaamheid. Als er dus, om wat voor reden dan ook, geen mogelijkheden zijn om in een betaalde baan te komen, dan willen wij dat de gemeente zich inspant om op andere wijze mensen bij elkaar te betrekken. Via vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding of wat maar past bij de wensen van de inwoner.

I-6. Als betaald werk wel tot de mogelijkheden behoort dan moet dat ook lonen. Aanvaarden van werk mag niet betekenen dat men er in de praktijk op achteruit gaat door het verliezen van toeslagen. De gemeente dient mensen die aan de slag gaan dusdanig te begeleiden dat ze ook echt financieel profijt hebben van hun stap.

I-7. De PvdA Noardeast-Fryslân zou willen deelnemen aan de proeven die nu lopen om te komen tot een basisinkomen. 

I-8. Vaak staan financiële problemen mensen in de weg om zich te ontplooien. Schuld-dienstverlening moet hierbij een uitkomst bieden. De gemeentelijke schulddienstverlening moet wat de PvdA naar een hoger plan getild worden. Waarbij de inschakeling van de Kredietbank Nederland zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook al blijven de rentetarieven van deze bank laag ten opzichte van andere banken, voor veel mensen die erop zijn aangewezen zijn ze nog veel te hoog. De PvdA wil dat de gemeente zelf deze schulden financiert. Voor alle inwoners die daarop een beroep moeten doen.  

I-9. Een groot deel van de zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar niet alles. Wat de PvdA betreft mag de onduidelijkheid over wat wel en wat niet onder de gemeente valt nooit ten koste gaan van onze inwoner die van die zorg afhankelijk is. Zorg moet geboden worden. En achteraf regelen we de financiën wel.

I-10. De meest in het oog springende en ingrijpende verantwoordelijkheid van de gemeente betreft de jeugdzorg. De PvdA is geschrokken van de toename van benodigde zorg voor jeugd. Niet vanwege de daardoor toenemende kosten, hoewel dat wel zorgen baart, maar vanwege het feit dat de behoefte aan zorg voor jeugd blijkbaar veel groter is dan vooraf gedacht. Blijkbaar levert de korte afstand van de gemeente tot haar inwoners meer bekendheid met de problematiek op. Anders gezegd, voor de overheveling bleef er veel onopgemerkt.

I-11. Om deze groeiende zorgvraag op termijn het hoofd te kunnen blijven bieden wil de PvdA dat er nog meer dan tot nu toe ingezet wordt op preventie. Het wordt steeds belangrijker, zowel voor de inwoners als voor de financiële gezondheid van de gemeente, problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dat hierbij de kosten voor de baat gaan mag geen reden zijn hiervan af te zien.

I-12. Om deze vroegtijdige signalering en preventieve maatregelen goed in te zetten moet de gemeente dichterbij de inwoner gaan optreden. Dit betekent ten eerste dat het gebiedsteam zoals we dat nu kennen weer wordt onderverdeeld. Wat de PvdA betreft voor elk van de oorspronkelijke gemeenten één team, plus één voor de stad Dokkum. Waarbij elk van de teams een schil erom heen krijgt van vrijwilligers uit dorpen en wijken en semi-professionele meitinkers, omtinkers of hoe we ze ook maar willen noemen. Wat de PvdA betreft is hier ook ruimte voor de Freonskippers. Hiermee worden mensen die langdurig in een uitkeringssituatie hebben gezeten met een duidelijke affiniteit met de zorg geholpen langs geleidelijke weg een baan in de zorg te bereiken.