Fysiek zeker

II Fysiek zeker

II-1. Onder fysieke veiligheid verstaan we alles wat raakvlakken heeft met wonen, verblijven en je kunnen verplaatsen en vermaken.

II-2. Allereerst wat wonen betreft. In Noardeast-Fryslân verandert er de komende jaren behoorlijk veel op dit gebied. In de dorpen langs de waddenkust en de oosthoek van de gemeente zal steeds duidelijker worden dat het aantal inwoners afneemt. Terwijl tegelijkertijd het aantal oudere inwoners zal toenemen. De huizenmarkt is hierop nog niet aangepast. Er zal in de kleinere dorpen steeds meer behoefte komen aan kleinere woningen die geschikt zijn om ook op hogere leeftijd nog veilig te kunnen wonen. De bestaande voorraad bestaat vooral uit grotere eengezinswoningen. Deze omslag naar een ander type woningen moet mede door de gemeente worden opgepakt. 

II-3. Wat de PvdA betreft werkt de gemeente nu al aan wijzigingen van de bestemmingsplannen die het mogelijk maken meer kleinere levensloopbestendige woningen te bouwen. De vrijkomende grotere woningen zullen wellicht deels moeten worden gesloopt. Ook hierin zal de gemeente moeten gaan deelnemen. Er valt op dit gebied weinig van de marktwerking te verwachten.

II-4. Om jongeren in de regio te kunnen vasthouden zal ook moeten worden geïnvesteerd in passende woonruimte. Variërend van meer huurwoningen in de goedkopere vrije sector, meer koopwoningen die voor starters op de woningmarkt betaalbaar zijn tot wat tegenwoordig “Tiny houses” worden genoemd. Goedkope woonruimte voor mensen die wel graag in deze prachtige gemeente willen wonen, maar weinig eisen stellen aan de hoeveelheid ruimte die ze tot hun beschikking hebben. Bij deze laatste categorie denkt de PvdA vooral aan de grotere kernen, Dokkum, Kollum, Kollumerzwaag en Hallum. 

II-5. Bij de goedkopere starterswoningen denken we aan vrijwel alle kernen in de gemeente, maar dan zal dat wel in de vorm van oud voor nieuw moeten. Voor onze gemeente geldt alleen voor de grote kernen nog een groeimogelijkheid. Vooral ook omdat in die grotere kernen de juiste voorzieningen in stand zullen kunnen worden gehouden.

II-6. Met de woningcorporaties zullen over de sociale huursector goede afspraken gemaakt moeten worden, opdat ook voor deze categorie geldt dat in alle kernen een goede hoeveelheid beschikbare woningen blijft bestaan.

II-7. Wij vinden dat de corporaties voorrang moeten geven aan inwoners die om wat voor reden dan ook snel woonruimte nodig hebben. We denken daarbij aan mensen die door een scheiding, plotselinge terugval in inkomen of plaatsing als statushouder in onze gemeente woonruimte zoeken.

II-8. Als er in alle kernen op een goede manier gewoond kan worden dan dient er ook aan de bereikbaarheid gedacht te worden. Voor de PvdA betekent dit dat de allang toegezegde rondweg van Wânswert er moet komen. Evenals de gewenste oostelijke toegangsweg voor Kollum, die een goede aansluiting van deze tweede kern van de nieuwe gemeente op de A7 garandeert. Verder zal meer aandacht moeten uitgaan naar verduurzaming van de mobiliteit. Met name het fietsverkeer moet bevorderd worden boven het autoverkeer.

II-9. Daarnaast moet er beter “openbaar” vervoer komen. De verwachting is dat het echte openbaar vervoer, trein en bus, voor onze regio eerder zal krimpen dan toenemen. De gemeente moet wat ons betreft dus vol in blijven zetten op toepassingen als Jobinder. Hiermee kan worden bereikt dat de groeiende groep mensen die geen eigen vervoersmogelijkheden hebben toch betaalbaar naar de grotere kernen kunnen komen voor de dagelijkse zaken en vandaar uit verder, indien gewenst, kan aansluiten op het openbaar vervoer netwerk.

II-10. Ondanks het feit dat onze regio al jaren boven aan staat in de lijsten van veilige woonomgevingen, voelen veel mensen zich toch niet veilig. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze hele samenleving verandert. Van dorpen en wijken waarin vrijwel iedereen elkaar kent zijn we gekomen tot veel meer variëteit van de inwoners. 

De laatste jaren is er ook een duidelijke groei te zien van mensen met een heel andere culturele achtergrond. De PvdA vindt het een goede zaak dat ook in onze regio deze opvang plaats vindt, maar dit vraagt wel om meer begeleiding en begrip vanuit de gemeente. Alleen maar mensen plaatsen en de statushouder zelf begeleiding bieden gaat voorbij aan de belangen van de buurtgenoten. Hier mag een actieve rol van de gemeente verwacht worden om een ieder zijn of haar plek te doen vinden